BHP


 1. Organizowanie szkoleń z zakresu bhp dla pracowników  zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.2372 -2375  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz.141 z późniejszymi zmianami):
  • instruktaż ogólny,
  • instruktaż stanowiskowy,
  • szkolenia okresowe.
 2. Opracowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z bhp oraz prowadzenie spraw powypadkowych, w tym:
  • opracowanie "Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy" dla poszczególnych stanowisk pracy,
  • ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy,
  • przygotowywanie kompletu dokumentacji powypadkowej oraz korespondencja z ZUS, GUS, PIP w tym zakresie.
  • prowadzenie statystyki wypadków,
  • prowadzenie rejestrów szkoleń,
  • prowadzenie bieżących analiz stanu bhp,
  • przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń z zakresu bhp,
  • przygotowywanie rocznych sprawozdań o warunkach pracy i zaistniałych wypadkach (druk Z-10) wysyłanych do Głównego Urzędu Statystycznego,
  • reprezentowanie oraz prowadzenie korespondencji z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną , ZUS, GUS, itp.
  • opracowywanie załączników do regulaminu pracy (np. norm i zasad przydziału odzieży roboczej, sprzętu ochrony osobistej, itp.)
  • konsultacje z zakresu Prawa Pracy,
  • wydawanie uprawnień dla operatorów wózków widłowych
  • prowadzenie rejestrów upoważnień  w zakresie prowadzenie wózków widłowych w zakładzie.

 3. Kompleksowe szkolenia i certyfikacja pracowników do wypełniania zobowiązań wynikających z nowelizacji kodeksu pracy
  z 21 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do zadań z pierwszej pomocy,ewakuacji oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2009 r. ( Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz.1460 art.209¹).O firmie | Ochrona przeciwpożarowa | BHP | Ratownictwo Medyczne | Szkolenia | Nasi Klienci | Kontakt | Kwalifikacje