Ochrona przeciwpożarowa


Nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym budynku między innymi:

  1. Organizowanie i ewidencjonowanie szkoleń z zakresu ochrony ppoż. dla pracowników  - Podstawa prawna: art.4 ust.1, pkt 4a Ustawy
   z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz.351 z 1991 r. z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 162, poz.1126 z 1998 r.): 
   • wstępne,
   • podstawowe,
   • specjalistyczne.
  1. Bieżące kontrole ilości i poprawności rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz nadzór nad jego okresową konserwacją i legalizacją.
  1. Opracowywanie instrukcji postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.
  1. Kontrola przestrzegania zarządzeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
  1. Kontrola stanu drożności i prawidłowości oznakowania dróg ewakuacyjnych.
  1. Opiniowanie pod względem zgodności z przepisami ppoż. projektów wyposażenia pomieszczeń.
  1. Nadzór i kontrola prawidłowości działania oraz dokonywanie przeglądów konserwacyjnych następujących instalacji zabezpieczających obiekt,
   a w tym:
         . instalacji sygnalizacyjno-alarmowej;
         . instalacji hydrantowej
         . instalacji tryskaczowej;
         . wentylacji pożarowej;
         . zasilania awaryjnego;
         . oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacji.
  1. Dobór właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego.
  1. Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic, agregatów).
  1. Badania i konserwacja sieci hydrantowej.
  1. Przeprowadzanie próbnej ewakuacji pracowników z obiektów Pracodawcy.

   

   

  PONADTO:

  1. Kompleksowe szkolenia i certyfikacja pracowników do wypełniania zobowiązań wynikających z nowelizacji kodeksu pracy z 21 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do zadań z pierwszej pomocy,ewakuacji oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2009 r. ( Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz.1460 art.209¹).O firmie | Ochrona przeciwpożarowa | BHP | Ratownictwo Medyczne | Szkolenia | Nasi Klienci | Kontakt | Kwalifikacje