Szkolenia


INFORMUJEMY IŻ NASZA FIRMA POSIADA UPRAWNIENIA OŚRODKA SZKOLENIA ORAZ DODATKOWO JEST WPISANA NA LISTĘ WOJEWODY MAZOWIECKIEGO JAKO UPOWAŻNIONA DO SZKOLEŃ W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY


 1. Organizowanie szkoleń z zakresu bhp dla pracowników  zgodnie z obowiązkiem   wynikającym z art.2372 -2375  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz.141 z późniejszymi zmianami)  :

  • instruktaż ogólny,
  • instruktaż stanowiskowy,
  • szkolenia okresowe.
 2. Organizowanie i ewidencjonowanie szkoleń z zakresu ochrony ppoż. dla pracowników  - Podstawa prawna: art.4 ust.1, pkt 4a Ustawy
  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz.351 z 1991 r. z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 162, poz.1126 z 1998 r.):

  • wstępne,
  • podstawowe,
  • specjalistyczne.
 3. Kompleksowe szkolenia i certyfikacja pracowników do wypełniania zobowiązań wynikających z nowelizacji kodeksu pracy
  z 21 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do zadań z pierwszej pomocy,ewakuacji oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2009 r.( Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz.1460 art.209¹).

 4. Szkolenia  z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z wejściem w życie
  z dniem 1 stycznia 2009 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 229, poz. 1537) określającego sposób i organizację przeprowadzania szkoleń oraz aktualizację wiedzy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zgodnie z Ramowym programem kursu, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408).

 5. Szkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 6. Kursy specjalistyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny   pracy oraz ratownictwa medycznego - zależnie od potrzeb Pracodawcy.O firmie | Ochrona przeciwpożarowa | BHP | Ratownictwo Medyczne | Szkolenia | Nasi Klienci | Kontakt | Kwalifikacje